Polityka prywatności

obowiązuje od 01 maja 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

Patrycja Steć prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ z siedzibą w Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5671852862, REGON 365108281 (dalej jako: ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ) jest Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób Zainteresowanych Usługami.

Za Zainteresowanych Usługami rozumie się osoby fizyczne, których dane Administrator uzyskał w wyniku:

a) zgłoszonego żądania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,

b) skierowania wiadomości e-mail lub też przeprowadzenia rozmowy telefonicznej. W przypadku rozmowy telefonicznej Administrator przetwarza dane osobowe indywidualnie przekazane przez Zainteresowanego Usługami,

c) dokonania rejestracji na stronie,

d) dokonania zakupów w sklepie internetowym 4YH,

e) zapisania się do newslettera,

f) dokonania na stronie internetowej innych czynności, które wiążą się z przekazaniem Administratorowi danych osobowych w tym odwiedzenia strony internetowej

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Zainteresowanego Usługami.

Celem zagwarantowania zgodności z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych
osobowych oraz bezpieczeństwa procesu ich przetwarzania Administrator zapewnia właściwe
środki techniczne i organizacyjne. Przetwarzając Twoje dane osobowe ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Zainteresowany Usługami” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: https://4yh.pl/kontakt/

b) wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@4yh.pl

c) dzwoniąc pod numer telefonu:730 281 992

3. Cel i zakres zbierania danych

  • celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie rejestracji na stronie internetowej,  dokonania zakupów w sklepie internetowym 4YH, skorzystania z jadłospisu oraz narzędzi oferowanych w serwisie

W wyżej wskazanych przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

Dla tego celu przetwarzamy następujące dane osobowe: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, kraj pochodzenia, adres, profesja, specjalizacja, numer telefonu, adres e-mail, wiek, płeć, masa ciała, wzrost, aktywność fizyczna, stan zdrowia a w przypadku korzystania z usług płatnych również dane karty kredytowej w przypadku płatności kartą oraz nazwa banku w przypadku płatności przelewem.

  • celem umożliwienia Ci kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej, numer telefonu lub adres e-mail (również w zakresie zgłaszanych reklamacji, skarg i wniosków)

W wyżej wskazanych przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

Dla tego celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) przy kontakcie za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię, adres mailowy,

b) przy kontakcie za pośrednictwem maila: adres mailowy oraz wszelkie dane, które podasz w kierowanej do nas wiadomości

c) przy kontakcie za pośrednictwem telefonu: imię, nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie dane, które podasz w kierowanej do nas wiadomości

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze(art. 6 ust. 1 c RODO) w tym, min udostępnienie danych organom państwowym na ich uzasadnione żądanie w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dla tego celu przetwarzamy dane osobowe konieczne dla realizacji żądania każdorazowo zgodnie z jego treścią.

  • celem przekazywania Ci wszelkich informacji handlowych i marketingowych w formie newslettera

Podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Twoja wyraźna zgoda w tym zakresie (art. 6 ust. 1 a RODO), którą możesz w każdym czasie odwołać.

Dla tego celu przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię,

Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych poprzez newsletter. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na adres: bok@4yh.pl. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

  • celem archiwalnego (dowodowego) zabezpieczenia informacji przetwarzamy Twoje dane osobowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO) polegający na dysponowaniu danymi w sytuacji, w której Administrator zostanie zobligowany do ich przedstawienia na podstawie przepisów prawa

Dla tego celu przetwarzamy wszelkie dane osobowe uzyskane od Ciebie z wyjątkiem tych, co do których przetwarzania wyraziłeś zgodę, która w dalszej kolejności została cofnięta.

  • celem prowadzenia statystyki korzystania z funkcjonalności strony https://4yh.pl/oraz ułatwienia korzystania z niej i zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  • celem ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, mailu, podczas rozmowy telefonicznej czy też rejestracji lub dokonywania zakupów.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania jednego lub więcej celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 powyżej.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe udostępniamy:

– podmiotom prowadzącym dokumentację księgową Administratora,

– kancelarii prawnej, z którą współpracuje Administrator,

– przedsiębiorstwu informatycznemu, które obsługuje stronę internetową Administratora,

– kurierom, z którymi współpracuje Administrator,

– podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,

– dystrybutorowi towaru – firma Viands Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec, NIP 7971664002, REGON 016153607, KRS 0000156591

– Poczcie Polskiej.

Udostępnimy również Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą też podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzane w wyniku zgłoszonego zapytania lub w celu zawarcia umowy, rejestracjina stronie, świadczenia usług, współpracy Administrator przetwarza, w tym przechowuje, przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, zrealizowania umowy i/lub świadczenia usług czy realizacji współpracy.

Imię, nazwisko, adres, adres e-mailbędziemy przechowywać jeszcze przez okres upływu przedawnienia roszczeń Administratora oraz Twoich wynikających z czynności określonych w zdaniu poprzedzającym.

Z końcem okresu przechowywania Twoje dane zostaną usunięte.

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania naadres: bok@4yh.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwość otrzymywania newslettera).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych(„prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania jak certyfikat SSL dający szyfrowanie komunikacji na stronie internetowej, używanie bezpiecznych haseł dla klientów.

9. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa.