Świadome Żywienie dla Twojego Zdrowia

Regulamin

REGULAMIN SERWISU 4 YOUR HEALTH

https://4yh.pl/

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin serwisu 4 YOUR HEALTH określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem oraz ogólne warunki jego funkcjonowania w zakresie świadczonych w jego ramach Usług jak również sposobów złożenia reklamacji oraz możliwości odstąpienia od umowy.

2. Serwis jest prowadzony przez Patrycję Steć prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ, adres Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5671852862, REGON 365108281. Dane kontaktowe: adres e-mail: patrycja.stec@4yh.pl, numer telefonu: 730281992. Kontakt telefoniczny w godzinach od 9 do 17 w dni powszednie.

3. Serwis umożliwia skorzystanie z Usług z zakresu medycyny, dietetyki oraz fitness, a także z usług trenera personalnego oraz cateringu świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Serwisie.

4. Przed skorzystaniem z Usług świadczonych w ramach Serwisu Usługodawca zaleca konsultację lekarską poza Serwisem w zakresie przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Porad udzielonych w jego ramach.

5. Usługodawca zastrzega, iż Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie zastępują wizyty u lekarza oraz wykonania stosownych badań. Dodatkowo wszelkie świadczone Usługi/Porady oraz informacje w związku z nimi przekazywane nie mogą stanowić podstawy do samodzielnego zażywania produktów leczniczych czy też korzystania z określonych metod leczenia bez konsultacji z lekarzem poza Serwisem (informacje przekazywane w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług nie mogą zastępować porady lekarskiej).

6. Celem świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest polepszenie stanu zdrowia, samopoczucia oraz kondycji. Usługodawca nie odpowiada za skutki samodzielnej zmiany realizacji Usług/Porad udzielonych w ramach Serwisu.

7. Usługi w ramach Serwisu świadczone są wyłącznie w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika/Klienta. Użytkownik/Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Serwisie, na podstawie, których świadczone są Usługi (przede wszystkim w zakresie stanu zdrowia). Użytkownik/Klient obowiązany jest na bieżąco informować o wszelkich zmianach tych danych mających wpływ na świadczone w ramach Serwisu Usługi/Porady.

8. Usługodawca zastrzega, iż Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą jednak nie muszą przynieść zamierzonych rezultatów z uwagi na to, iż każdy organizm ludzki może inaczej reagować na wprowadzone na podstawie uzyskanych porad zmiany (min. co do sposobu żywienia czy też wykonywanych ćwiczeń).

9. Usługodawca ma możliwość udostępnienia Serwisu do zamieszczenia treści reklamowych przez podmioty trzecie. Korzystanie z usług lub towarów reklamowanych poprzez takie reklamy nie stanowi korzystania z Serwisu (umowa w tym zakresie zawierana jest z podmiotami trzecimi na zasadach przez nie określonych).

10. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający prawa osób trzecich lub też naruszający wszelkie inne dobra prawnie chronione w tym również zamieszczanie danych podmiotów trzecich bez ich zgody. Zabronione jest także zamieszczanie materiałów chronionych prawami autorskimi osób trzecich bez ich zgody. Usługodawca zastrzega możliwość usuwania materiałów sprzecznych ze wskazanymi zakazami.

11. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób chociażby w części treści zamieszczonych w Serwisie bez uzyskania wyraźniej pisemnej zgody Usługodawcy.

12. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób utrudniający lub destabilizujący działalność Serwisu albo utrudniający lub uniemożliwiający korzystanie z Serwisu przez inne podmioty.

13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna pod adresem https://4yh.pl/regulamin/.

14. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Usługodawcy.

II. Definicje

1. Pojęciom użytym w Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

a) Abonament – sposób świadczenia Usług/Porad na rzecz Klienta – czasowe ich świadczenie w okresie wybranym przez Klienta za comiesięczną lub coroczną stałą opłatą uiszczaną w chwili zakupu, obejmującą również dostęp do szerszego zakresu zasobów i informacji zamieszczonych w Serwisie (zgodnie z warunkami poszczególnych Abonamentów) również w znaczeniu Abonamentu na korzystanie z Serwisu wykupowane czasowo przez Usługobiorców;

b) Dane – dane podane przez Użytkownika/Klienta na podstawie, których świadczone są Usługi/Porady w ramach Serwisu;

c) Jadłospis – spis produktów żywnościowych będących podstawą codziennych posiłków przeznaczony dla Klienta lub Użytkownika stworzony przy pomocy narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu;

d) Klient – osoba korzystająca z płatnych usług w ramach Serwisu po dokonaniu w nim rejestracji;

e) Klient Usługobiorcy – osoba niezarejestrowana w Serwisie (nieposiadająca Konta), na rzecz, której Usługobiorca świadczy Usługi z wykorzystaniem Serwisu i której dane wprowadza do Serwisu;

f) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Konto – konto Usługobiorcy za pośrednictwem, którego świadczy swoje Usługi/Porady w ramach Serwisu;

h) Konto Klienta – konto za pośrednictwem, którego Klient otrzymuje Porady od Usługobiorców, konto, w którym znajdują się Dane dotyczące Klienta;

i) Login – adres e-mail, który Klient/Usługobiorca podał na etapie rejestracji w Serwisie;

j) Porada – zindywidualizowana usługa świadczona na rzecz konkretnego Użytkownika/Klienta polegająca min. na układaniu Jadłospisów;

k) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

l) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu znajdującego się pod linkiem https://4yh.pl/

m) Rejestracja czynność polegająca na założeniu Konta/Konta Klienta przez odpowiednio Usługobiorcę lub Klienta poprzez podanie wymaganych Danych;

n) Serwis – strona internetowa pod adresem https://4yh.pl/ w ramach, której świadczone są Usługi (system informatyczny);

o) Usługi – usługi świadczone przez Usługobiorców w zakresie poradnictwa w dziedzinie medycyny, dietetyki, fitness, jako trener personalny lub w zakresie cateringu;

p) Usługobiorca – osoba korzystająca z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej/wykonywanego zawodu świadcząca za jego pośrednictwem usługi w zakresie poradnictwa w dziedzinie medycyny, dietetyki, fitness, jako trener personalny lub w zakresie cateringu;

q) UsługodawcaPatrycja Steć prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ, adres Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5671852862, REGON 365108281

r) Użytkownik – osoba korzystająca z bezpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu;

s) Zamówienie – zamówienie przez Klienta konkretnej Usługi w ramach Serwisu rozumiane jako oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia umowy zakupu/świadczenia usług oferowanych poprzez Serwis;

III. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z pełnego zakresu Usług i Porad oferowanych poprzez Serwis koniecznym jest:

a) dostęp do sieci Internet i możliwość przeglądania stron internetowych www,

b) sprawna przeglądarka internetowa z aktywnym programem obsługującym pliki Cookies,

c) w przypadku Klientów – aktywne konto poczty elektronicznej,

2. Usługodawca nie odpowiada za niesprawne działanie Serwisu spowodowane korzystaniem z starszej/nieaktualnej wersji przeglądarki lub programów koniecznych do właściwego działania Serwisu wskazanych powyżej.

3. Usługodawca zastrzega, iż włączenie oprogramowania mającego na celu blokowanie treści reklamowych lub wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić lub znacznie utrudnić działania Serwisu za co Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

4. Usługodawca zaleca aby zawsze korzystać z aktualnej wersji oprogramowania antywirusowego celem uniknięcia możliwości ingerencji podmiotów trzecich w przekaz danych.

IV. Zakres świadczonych w ramach Serwisu Usług

1. Wszystkie usługi w ramach Serwisu są świadczone wyłącznie drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

2. Usługi świadczone w ramach Serwisu dzielą się na Usługi bezpłatne oraz Usługi płatne.

3. W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi bezpłatne:

a) korzystanie z Serwisu bez rejestracji w zakresie ogólnie dostępnym min. w odniesieniu do kalkulatorów, artykułów oraz przepisów na nim zamieszczonych,

b) możliwość lokalizacji Usługobiorcy na mapie znajdującej się w Serwisie,

c) dostęp do newslettera, zapis na subskrypcję,

d) utworzenie Konta Klienta,

e) utworzenie Konta przez Usługobiorcę jako podstrona w domenie 4yh.pl (profil publiczny), która będzie posiadała unikalny adres URL. Podstrona zostanie stworzona z możliwością jej wyświetlania poprzez osoby korzystające z Serwisu. Warunki jej stworzenia będą każdorazowo indywidualnie określane z Usługodawcą.

4. W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi płatne:

a) cykliczne otrzymywanie przez Klientów Jadłospisów o wybranej przez nich kaloryczności i rodzaju diety (Abonament);

b) dostęp do platformy przez Usługobiorców w zakresie układania Jadłospisów oraz gromadzenia Danych przekazanych przez Klientów lub Klientów Usługobiorcy;

c) zamieszczanie przez Usługobiorców reklam w Serwisie.

V. Warunki korzystania z Serwisu przez Usługobiorców

1. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę (z wyłączeniem Usług określonych w pkt IV ust. 3 a i b) jest dokonanie Rejestracji, która wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, zawód, telefon kontaktowy, adres e-mail, lokalizacja oraz wskazanie zakresu oferowanych produktów i usług.

2. Warunkiem założenia Konta jest zaakceptowanie Regulamin oraz Polityki Prywatności znajdujących się w Serwisie.

3. W odniesieniu do gromadzenia na utworzonym Koncie Danych Klientów Usługobiorcy – Usługobiorca rejestrując się w serwisie zawiera umowę z Usługodawcą i powierza mu przetwarzanie danych osobowych Klientów Usługobiorcy. Treść umowy zostanie przesłana na adres mailowy Usługobiorcy po dokonaniu Rejestracji. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Klientów Usługobiorcy, które powierza Usługodawcy na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Podczas Rejestracji Usługobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do właściwej obsługi Klientów Serwisu. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość złożonego oświadczenia.

5. Usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia Usługobiorców (prawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz informacji podanych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji) w szczególności poprzez wezwanie do okazania odpowiednich dokumentów potwierdzających niniejsze.

6. Przy Rejestracji Usługobiorca może również wyrazić zgodę na oznaczenie na mapie dostępnej w Serwisie. Wyrażenie zgody na przedmiotowe oznaczenie nie ma wpływu na możliwość założenia Konta w Serwisie.

7. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Usługobiorcy zostaje założone w Serwisie indywidualne Konto za pośrednictwem, którego Usługobiorca w ciągu 14 darmowych dni testowych liczonych od dnia założenia Konta otrzymuje dostęp do narzędzi w jakie wyposażony jest Serwis umożliwiających układanie Jadłospisów oraz gromadzenie Danych przekazanych przez Klientów.

8. Po zakończeniu 14 darmowych dni testowych Usługobiorca może poprzez Serwis wykupić płatny Abonament na standardowy okres miesiąca lub roku korzystania z narzędzi Serwisu umożliwiających układanie Jadłospisów oraz gromadzenie Danych przekazanych przez Klientów (dalsze korzystanie z założonego Konta). Na wykupienie Abonamentu Usługobiorca ma 30 dni. Po tym czasie dostęp do Konta jest blokowany przez Usługodawcę. O blokadzie Konta Usługobiorca zostaje poinformowany w formie mailowej.

9. W terminie kolejnych 30 dni od dnia zablokowania Konta Usługobiorca może zwrócić się do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu w celu zakupienia Abonamentu i odblokowania założonego Konta.

10. Usługodawca przewiduje możliwość wykupienia Abonamentu niestandardowego (na okres wskazany przez Usługobiorcę). Niniejsze odbywać się będzie każdorazowo na podstawie indywidualnych ustaleń Usługodawcy czynionych z Usługobiorcą.

11. W przypadku gdy Usługobiorca nie zdecyduje się na wykupienie Abonamentu w terminie wskazanym w ust. 9 Konto założone przez Usługobiorcę zostaje trwale usunięte. O zbliżającym dniu usunięcia Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę mailowo, nie później niż 3 dni przed usunięciem konta, ze wskazaniem, iż jeśli nie chce utracić zgromadzonych na Koncie danych koniecznym jest ich samodzielne skopiowanie z Serwisu do wskazanego w mailu terminu.

12. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia lub przedłużenia okresu abonamentowego jest uiszczenie płatności z góry za wybrany abonament. Brak płatności wiąże się z blokadą konta na okres maksymalnie 30 dni. W przypadku braku płatności konto i dane zostają trwale usunięte z serwisu.

13. Usługodawca zastrzega możliwość zamieszczania w Serwisie artykułów i przepisów Usługobiorcy po ich weryfikacji oraz zawarciu stosownej umowy z Usługobiorcą w tym zakresie. Zamieszczanie artykułów i przepisów w Serwisie nie wiąże się z dodatkową odpłatnością i nie jest traktowane jako reklama, o której mowa w pkt IV podpkt 4 c.

VI. Warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Użytkownik może bezpłatnie i bez konieczności zakładania Konta korzystać z Serwisu w zakresie wskazanym w pkt IV ust. 3 a, b oraz c Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu w zakresie określonym w pkt IV ust. 3 c będzie odbywało się na zasadach określonych w pkt VII z pominięciem zapisów dotyczących Konta Klienta.

3. Po założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie Użytkownik staje się Klientem.

VII. Warunki korzystania z Serwisu przez Klientów

1. W przypadku chęci skorzystania z Usług określonego Usługobiorcy mającego Konto w Serwisie i wyszukanego za pośrednictwem mapy znajdującej się w Serwisie koniecznym jest założenie Konta Klienta.

2. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i możliwe poprzez dokonanie procedury Rejestracji w Serwisie. Podczas Rejestracji należy podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, płeć, datę urodzenia oraz adres mailowy.

3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest zaakceptowanie Regulamin oraz Polityki Prywatności znajdujących się w Serwisie, a także wyrażenie zgody na przekazywanie Danych przez Usługodawcę Usługobiorcom oraz zgody, o której mowa w pkt IX ust. 2 Regulaminu.

4. Po założeniu Konta Klienta możliwy jest bezpośredni kontakt Klienta z Usługobiorcą w ramach Serwisu (przesyłanie wiadomości, Jadłospisów).

5. Podczas zakładania Konta Klient ma możliwość zapisania się na subskrypcję poprzez podanie adresu mailowego i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Zapis na subskrypcję nie jest warunkiem koniecznym do założenia Konta Klienta.

6. Jeśli Klient zapisze się na subskrypcję otrzyma bez dodatkowych opłat na podany adres mailowy dwutygodniową dietę. Będzie również otrzymywał na podany adres newslettery i oferty Serwisu.

7. Po upływie 14 dni od dnia otrzymania dwutygodniowej diety, o której mowa w ust. 6 Klient może zawrzeć płatną umowę abonamentową (Abonament), na podstawie, której będzie otrzymywał na wskazany adres mailowy kolejne diety i Jadłospisy. Będzie miał również szerszy dostęp do materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie. Podczas zawierania umowy abonamentowej (Abonament) Klient będzie miał możliwość wyboru rodzaju diety oraz kaloryczności.

8. Niezawarcie umowy abonamentowej (Abonament) będzie miało ten skutek, iż Klientowi będą wysyłane w dalszym okresie wyłącznie newslettery i oferty Serwisu. Klient ma możliwość w każdym czasie odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w tym celu. Wówczas Usługodawca od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o wycofaniu udzielonej zgody zaprzestanie przesyłania newsletterów i ofert Serwisu.

VIII. Procedury reklamacyjne

1. Korzystający z Serwisu (w tym w szczególności Użytkownik, Klient czy Usługobiorca) ma możliwość kontaktu z Usługodawcą w celu składania reklamacji za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: bok@4yh.pl dotyczących nieprawidłowości działania Serwisu.

2. W reklamacji należy podać dane reklamującego umożliwiające realizację reklamacji w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny, opis problemu, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie reklamującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia uzyskania wszystkich informacji dotyczących reklamacji, o których mowa w ust. 2. W przypadku przesłania reklamacji niekompletnej (nie posiadającej wszystkich danych wskazanych w ust. 2) Usługodawca wzywa w formie mailowej do uzupełnienia, a termin na odpowiedź, o której mowa w ust. 3 liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez reklamującego.

5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest mailowo na adres, z którego reklamacja została przesłana.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę abonamentową (Abonament) może od niej odstąpić w terminie 14 dni liczonych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.

2. Konsument nie może odstąpić od umowy w zakresie indywidualnych ułożonych Jadłospisów i diet) [mając na uwadze art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 28 stycznia 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)] a także w zakresie dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy [mając na uwadze art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 28 stycznia 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)].

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy abonamentowej (Abonament), Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy wskazane w pkt I ust. 2 Regulaminu. Otrzymanie oświadczenia w formie mailowej jest potwierdzanie przez Usługodawcę mailowo.

4. Za zachowanie czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy abonamentowej (Abonament) uważa się wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w tym terminie.

5. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

6. W przypadku złożenia skutecznego oświadczenie o odstąpieniu Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie płatności dokonane przez niego w związku z zawartą umową abonamentową (Abonament) w sposób w jaki płatność została dokonana.

X. Konto i Konto Klienta

1. Usługobiorca lub Klient, którzy założyli w Serwisie odpowiednio Konto lub Konto Klienta mogą w każdym czasie bez podawania przyczyny usunąć je z Serwisu – rozwiązanie umowy dotyczącej założenia Konta/Konta Klienta. Niniejsze będzie uznawane za rozwiązanie umowy abonamentowej (Abonament) ze skutkiem natychmiastowym jeśli umowa taka była zawarta.

2. Usunięcie Konta/Konta Klienta ma to znaczenie, iż dochodzi do utraty możliwości korzystania z Serwisu w zakresie w jakim do korzystania niezbędnym było posiadanie Konta/Konta Klienta.

3. Usługodawca (w przypadku podmiotów, które usunęły Konto/Konto Klienta) i miały zawartą umowę abonamentową (Abonament) dokonuje rozliczenia opłat dokonanych do chwili usunięcia Konta/Konta Klienta. Usługodawca zwraca niewykorzystaną opłatę abonamentową w sposób w jaki opłata ta została wniesiona w terminie 30 dni od dnia usunięcia Konta/Konta Klienta. Zwrot nie dotyczy opłaty dokonanej za miesiąc, w którym Konto/Konto Klienta zostało usunięte.

4. W przypadku, o którym mowa w pkt I ust. 10, 11 oraz 12 Usługodawca może zablokować Konto/Konto Klienta naruszającego lub zablokować dostęp do części Usług dostępnych w Serwisie. W sytuacjach rażących Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta/Konta Klienta jeśli pomimo dokonania mailowego wezwania naruszający w dalszym ciągu zachowuje się w sposób sprzeczny z ustalonymi w Regulaminie zasadami.

5. O fakcie dokonania przez Usługodawcę czynności, o których mowa w ust. 4 Usługodawca informuje podmiot, który konto użytkował na ostatnio znany Usługodawcy adres mailowy tego podmiotu. W przypadku dokonania blokady Konta/Konta Klienta lub blokady dostępu Usługodawca informuje podmiot, który konto użytkował o terminie na jaki blokada została założona. Opłata abonamentowa za okres blokady nie jest pobierana.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem https://4yh.pl/polityka-prywatnosci/.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji do jego odwołania.

 

Załączniki:

a) Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Adresat: ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ, Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż, NIP 5671852862, www.4yh.pl, patrycja.stec@4yh.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres e-mail konsumenta
Adres konsumenta(-ów) w przypadku dostarczenia karty w tradycyjnej formie papierowej
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

4 YOUR HEALTH

(zwany w dalszej części: „Regulaminem”)

I.

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://4yh.pl/sklep/ (zwany w dalszej części Regulaminu: „Sklepem Internetowym”), prowadzonym przez Patrycję Steć prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ, adres Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5671852862, REGON 365108281 (zwaną w dalszej części Regulaminu: „Sprzedawcą”).

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów (wyłącznie nowych) za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość między osobą zamawiającą (zwaną w dalszej części Regulaminu „Kupującym”), którym może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży są Towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego na stronie https://4yh.pl/sklep/.

3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające kontakt:

a) adres pocztowy: Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż

b) numer telefonu: +48 730 281 992;

c) adres poczty elektronicznej: bok@4yh.pl;

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym punkcie.

Kupujący może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku

4. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

b) Dystrybutor – podmiot uczestniczący w realizacji Zamówienia, do którego zadań należy przygotowanie i nadanie przesyłki z zamówionym Towarem do Kupującego

c) Formularz rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem https://4yh.pl/sign-up/ umożliwiający utworzenie Konta,

d) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,

e) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f) Konto – konto Kupującego w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Kupującego bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym, formularzach zamówienia oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,

g) Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów,

h) Kupujący – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,

i) Portal internetowy- pośrednik sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, stanowiący wirtualne miejsce złożenia zamówienia oraz danych osobowych, przekazywanych bezpośrednio Sprzedawcy, celem wykonania zawartej umowy,

j) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

k) Regulamin – niniejszy regulamin tj. regulamin Sklepu Internetowego 4 YOUR HEALTH ,

l) Sklep Internetowy– sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://4yh.pl/sklep/,

ł) Sprzedawca – Patrycja Steć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ŚWIADOME ŻYWIENIE PATRYCJA STEĆ z siedzibą w Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż, NIP 5671852862, REGON 365108281

m) Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,

n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

o) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towarów, miejsce wydania towarów oraz dane Kupującego (w tym: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu), stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu InternetowegoTowarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inny sprzęt umożliwiający poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego Towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

9. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego, jak również opisy Towarów i ich wizualizacja stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

10. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

11. Ceny podane przy każdym Towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.

13. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

14. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu Internetowego.

15. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności zamieszczonej pod linkiem: https://4yh.pl/polityka-prywatnosci/.

16. Korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu Internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Sprzedawcę roszczenie, w szczególności wobec Kupującego, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

17. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

18. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Kupujących ze strony internetowej Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupującego ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

19. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do założonego przez niego Konta.

20. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

II.

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym

1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. W celu rejestracji, Kupujący powinien przesłać Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracyjnym.

4. W trakcie rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego.

5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Kupującego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracyjnym.

8. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.

9. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

10. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w pkt I podpkt 3 ust. a.

11. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Kupującemu zabrania się:

a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b) korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Kupujących,

c) korzystania z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

12. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania ze strony internetowej Kupującego, który w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

13. W przypadku braku Konta do Zamówienia może dojść przy wyborze Towaru bezpośrednio ze strony głównej Sklepu Internetowego, a w dalszej kolejności realizując złożenie Zamówienia, po kliknięciu w Koszyk.

III.

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego konieczne jest:

a) posiadanie konta poczty elektronicznej,

b) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu,

IV.

Składanie Zamówienia

1. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego należy:

a) za pomocą Konta:

  • zalogować się do Sklepu Internetowego ( na utworzone wcześniej Konto),
  • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  • przeanalizować Towar będący w Koszyku, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
  • wprowadzić wymagane dane, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”
  • opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail.

b) bez założenia Konta:

  • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
  • przeanalizować Towar będący w koszyku, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”
  • wprowadzić wymagane dane, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”
  • opłacić Zamówienie według danych przesłanych przez Sprzedawcę na podany adres e-mail

2. Zamówienia mogą być składane również:

a) korespondencyjnie za pośrednictwem adresu sprzedawcy tj. Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż – wymagane podanie adresu mailowego do dalszej korespondencji,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego Sprzedawcy tj.: bok@4yh.pl,

c) telefonicznie za pośrednictwem numeru telefonu Sprzedawcy tj.: +48 730 281 992 – wymagane jest potwierdzenie w formie mailowej.

3. Wiążące dla Kupującego są ceny, właściwości Towaru oraz wszelkie koszty (w szczególności dostawy) ujawnione na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://4yh.pl/sklep/ w momencie Zamówienia, tj.:

a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego – w momencie wysłania Zamówienia przez Kupującego,

b) korespondencją elektroniczną oraz telefonicznie – w momencie wysłania wiadomości e-mail z Zamówieniem na adres mailowy Sprzedawcy,

c) korespondencyjnie – w momencie nadania przesyłki do Kupującego.

4. Sprzedawca udostępnia dane uzyskane od Kupującego podmiotom trudniącym się dostawą zamówionych Towarów na zasadach określonych prawem, wyłącznie w celu zrealizowania postanowień Umowy Sprzedaży. Podmioty trudniące się dostawą zamówionych Towarów, z których usług, w celu realizacji Umowy Sprzedaży, korzysta Sprzedawca to:

a) Poczta Polska S.A.

b) InPost sp. z o.o.

c) DHL Parcel Polska sp. z o.o

d) DPD Polska sp. z o.o.

5. W realizacji zamówienia przez Sprzedawcę uczestniczy również firma Viands Sp. z.o.o. (z siedzibą przy ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec, NIP 7971664002, REGON 016153607, KRS 0000156591), która jest dystrybutorem częsci Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.”

V.

Metody dostawy i płatności

1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka pocztowa,

2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelewem na konto bankowe przed wysłaniem Towaru przez Sprzedawcę (przedpłata),

b) płatność kartą kredytową przed wysłaniem Towaru przez Sprzedawcę (przedpłata),

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu Internetowego i są wskazywane w momencie dokonywania Zamówienia.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dostępny jest pod linkiem https://4yh.pl/kontakt/

VI

Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu lub w inny sposób szczegółowo w tym punkcie określony.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyżej wskazanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności:

a) przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – Kupujący jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,

b) płatność kartą kredytową – zapłata następuje w chwili złożenia Zamówienia,

4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 3 dni w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Towarów do Kupującego liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy, które zależne jest wyłącznie od przedsiębiorstwa doręczającego.

8. Sprzedawca ma prawo odmówić dostarczenia Towaru w przypadku oznaczenia miejsca dostawy leżącego poza Unią Europejską.

9. Dostawa Towarów do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów są wskazane Kupującemu po kliknięciu „Do koszyka” w „Podsumowaniu koszyka”.

VII

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny.

2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt I podpkt 3 a oraz c Regulaminu.

3. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), ponosi Sprzedawca.

4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego. Przez ślady użytkowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się w szczególności otwarte opakowanie Towaru, jak również opakowanie Towaru uszkodzone, częściowy brak Towaru w każdym pojedynczym opakowaniu

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór Towaru.

9. Zawierając Umowę Sprzedaży Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

VIII

Reklamacja

1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji na podstawie rękojmi, za pomocą następujących danych teleadresowych:

a) adres pocztowy: Jeżewo-Wesel 24, 09-140 Raciąż;

b) adres poczty elektronicznej: bok@4yh.pl;

2. Sprzedawca zobowiązuje sią do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

4. Transport reklamowanych Towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż Towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, co do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

X

Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

XI

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

2. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.